Inisiatif Utama Tahun 2020

Akses
 • Peningkatan Akses dan Kualiti Pendidikan bagi Murid Berkeperluan Khas
 • Peningkatan Akses daripada Prasekolah hingga Menengah Atas
Kualiti
 • Pembudayaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dalam Pembelajaran Abad ke-21
 • Pembangunan Program Pendidikan Pintar Cerdas
 • Pengukuhan Pendidikan STEM
 • Pengukuhan Pendidikan Bahasa Inggeris
 • Pemartabatan Pendidikan Bahasa Melayu
 • Pemantapan Profesionalisme PPP
 • Pemerkasaan Institut Pendidikan Guru dan Insititut Aminuddin Baki
Ekuiti
 • Pelaksanaan Program Transformasi Daerah
Perpaduan
 • Pembangunan Nilai, Sahsiah dan Perpaduan di Sekolah
Kecekapan
 • Pelaksanaan Transformasi ICT dan Peningkatan Pengurusan Data KPM