Inisiatif Utama

Efficiency Access Quality Equity Unity

2018

X

Meningkatkan Akses kepada Pendidikan dari Prasekolah hingga Menengah Atas

Visi

 • Semua kanak-kanak mendapat akses pendidikan yang berkualiti daripada peringkat prasekolah hingga peringkat menengah atas

Rasional & Hasrat

 • Setiap kanak-kanak berpeluang mendapat pendidikan yang berkualiti daripada peringkat prasekolah hingga menengah atas.
 • Mencapai matlamat pendidikan global Sustainable Development Goal 4 (SDG4-Education 2030) yang telah dipersetujui bersama-sama UNESCO.
 • Menyokong Dasar pendidikan wajib 11 tahun yang akan dikuatkuasa dan dipatuhi mulai 2020.

Keberhasilan

 • Enrolmen universal pada semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah atas.
 • Enrolmen dalam bidang TVET sebanyak 20 peratus menjelang tahun 2020.

Pengurus Program: YBhg. Datin Haryati binti Mohamed Razali
Bahagian: Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan

X

Piagam Pemimpin Sekolah

Visi

 • Pemimpin Pendidikan pemangkin kepimpinan berprestasi tinggi di setiap sekolah

Rasional & Hasrat

 • Memperkukuhkan proses pemilihan dan lantikan pemimpin sekolah.
 • Memperkukuhkan kemajuan kerjaya pemimpin sekolah.
 • Membina upaya dan keluwesan melalui Pembangunan Profesionalisme Berterusan (PPB).
 • Pengukuhan lapisan pemimpin pertengahan sekolah.
 • Meningkatkan kompetensi coaching dan mentoring pemimpin di PPD.

Keberhasilan

 • Pemimpin Sekolah yang berprestasi tinggi menjamin peningkatan kemenjadian murid.
 • Kepemimpinan holistik dalam kalangan pemimpin pendidikan dapat ditingkatkan.

Pengurus Program: Pn Mistirine binti Radin
Bahagian: Institut Aminuddin Baki

X

Pemartabatan Pendidikan Bahasa Melayu

Visi

 • Murid dapat menguasai dan menggunakan bahasa Melayu standard melalui pedagogi terkini

Rasional & Hasrat

 • Pelaksanaan inisiatif pendidikan Bahasa Melayu yang menyeluruh ke arah pemartabatan pendidikan Bahasa Melayu
 • Meningkatkan kompetensi dan pedagogi terkini guru bahasa Melayu untuk meningkatkan pencapaian murid secara holistik (kurikulum, kokurikulum, pentaksiran, CPD, Penyelidikan dan Inovasi)
 • Pemupukan penguasaan dan penggunaan bahasa Melayu yang setara dengan KSBM ke arah pembentukan identiti nasional dalam kalangan murid dan komuniti

Keberhasilan

 • Murid kompeten dalam penggunaan bahasa Melayu standard untuk melaksanakan aktiviti kurikulum dan kokurikulum.
 • Peningkatan pencapaian kepujian dalam Bahasa Melayu SPM 2017
 • Peningkatan pencapaian murid dalam mata pelajaran BM UPSR 2018
 • Guru Bahasa Melayu menguasai berkemahiran berbahasa dan pedagogi terkini BM
 • Pengiktirafan KSBM pada peringkat tempatan dan antarabangsa sebagai standard bagi penguasaan dan pemerolehan bahasa Melayu

Pengurus Program: En. Lokman Abd Wahid
Bahagian: Institut Pendidikan Guru, Kampus Bahasa Melayu

X

Peluasan Pelaksanaan Pelibatan Ibu Bapa dan Komuniti dalam Ekosistem Sekolah

Visi

 • Pelibatan ibu bapa secara meluas dalam membangunkan ekosistem pembelajaran di sekolah dan di luar waktu persekolahan

Rasional & Hasrat

 • Pelibatan ibu bapa dan komuniti secara aktif akan meningkatkan proses pembelajaran, keberhasilan murid dan prestasi sekolah.
 • Pelibatan ibu bapa dan komuniti secara aktif dalam pembangunan sahsiah dan disiplin murid.

Keberhasilan

 • Peningkatan pelibatan ibu bapa dalam aktiviti PIBG/sekolah yang memberi impak tinggi kepada sekolah dan murid.
 • Ibu bapa terlibat dalam pembangunan sahsiah dan disiplin murid di sekolah dan di luar waktu persekolah.

Pengurus Program: Pn. Zariana Binti Abdullah
Bahagian: Bahagian Pengurusan Sekolah Harian

X

Peluasan Pelibatan Sektor Swasta

Visi

 • Pelibatan ibu bapa secara meluas dalam membangunkan ekosistem pembelajaran di sekolah dan di luar waktu persekolahan

Rasional & Hasrat

 • Memanfaatkan kelebihan pelbagai pihak yang berbeza dalam menyampaikan pendidikan berkualiti.
 • Meningkatkan akses dan kualiti di sekolah kerajaan dengan kerjasama dan komitmen pihak swasta sebagai rakan kerja kementerian .
 • Meningkatkan bilangan sekolah kerajaan yang menerima sumbangan dan pelibatan pihak swasta dalam aktiviti pendidikan secara langsung dan tidak langsung.
 • Meningkatkan kecemerlangan sekolah dengan kerjasama pintar pihak swasta yang melaksanakan bidang keutamaan berfokus dan melaksanakan transformasi sistem sekolah secara menyeluruh untuk melahirkan modal insan yang holistik seperti yang telah digariskan oleh KPM.

Keberhasilan

 • Peningkatan pelibatan sektor swasta dalam meningkatkan kualiti, akses, ekuiti, perpaduan dan kecekapan dalam pendidikan.

Pengurus Program: Pn. Faridah Binti Yang Razali
Bahagian: Bahagian Pengurusan Sekolah Harian

X

Transformasi IPG untuk Meningkatkan Kualiti Latihan Guru

Visi

 • IPG menjadi institusi pendidikan tinggi yang utama dalam meningkatkan standard pendidikan di Malaysia melalui pembangunan pendidikan guru

Rasional & Hasrat

 • Melaksanakan pelan Transformasi IPG hasil inisiatif 2015 (Dokumen Halatuju Transformasi IPG 2016-2025)
 • Menjadikan IPG sebagai institusi latihan guru yang utama dalam meningkatkan standard pendidikan di Malaysia melalui pembangunan pendidikan guru dan memberikan manfaat kepada pihak-pihak berkepentingan (stakeholder).

Keberhasilan

 • Kepimpinan akademik IPG yang berkualiti berdasarkan standard yang ditetapkan
 • Pensyarah akademik yang berkualiti berdasarkan standard yang ditetapkan
 • Budaya penyelidikan dan inovasi yang dapat memberi manfaat kepada KPM
 • Kemudahan infrastruktur yang mencukupi dan kondusif bagi melaksanakan pembelajaran dan pengajaran yang berkualiti
 • Kualiti kurikulum pra perkhidmatan dan dalam perkhidmatan yang mantap dan terkini
 • Pelajar IPG yang berkualiti berdasarkan kriteria pengambilan yang ketat dan holistik
 • Profil IPG yang setanding dengan institusi pengajian tinggi dalam dan luar negara yang ternama

Pengurus Program: En. Wan Yusof Bin Wan Ngah
Bahagian: Institut Pendidikan Guru Malaysia

X

Pengukuhan Pendidikan STEM

Visi

 • Negara mempunyai modal insan dalam bidang Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik (STEM) yang berkualiti dan mencukupi bagi memacu ekonomi.

Rasional & Hasrat

 • Meningkatkan minat murid terhadap STEM melalui pendekatan pembelajaran secara formal, bukan formal dan tidak formal.
 • Meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan kebolehan guru dalam melaksanakan pendidikan STEM melalui program peningkatan kompetensi guru.
 • Meningkatkan kesedaran murid dan orang awam melalui kempen kesedaran pendidikan STEM di pelbagai peringkat.

Keberhasilan

 • Peningkatan bilangan murid yang berkebolehan untuk berfikir secara logik, mengguna teknologi, menyelesai masalah dan berinovasi.

Pengurus Program: Pn Hjh. Anita binti Isa
Bahagian: Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan

X

Pembudayaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dalam Pembelajaran Abad ke-21

Visi

 • Murid yang berpengetahuan, berkemahiran berfikir aras tinggi dan berdaya saing di peringkat global.

Rasional & Hasrat

 • Merealisasikan kemenjadian murid berdasarkan aspirasi murid seperti yang dihasratkan dalam PPPM 2013 – 2025.
 • Menyediakan murid untuk bersaing di peringkat global.
 • Melonjakkan kedudukan negara pada kedudukan satu pertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa menjelang 2025.

Keberhasilan

 • Peningkatan keupayaan murid untuk mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran berfikir aras tinggi dalam menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi serta mencipta sesuatu.
 • Peningkatan kompetensi guru dan pentadbir sekolah dalam merealisasikan pembelajaran abad ke-21.

Pengurus Program: YBrs. Dr. Rusilawati binti Othman
Bahagian: Bahagian Pembangunan Kurikulum

X

Pengukuhan Pendidikan Bahasa Inggeris

Visi

 • Setiap murid menguasai kemahiran bahasa Inggeris berdasarkan tahap aspirasi CEFR

Rasional & Hasrat

 • Membolehkan pihak yang terlibat bekerjasama menggerakkan pendidikan Bahasa Inggeris (BI) dari segi kurikulum, PdP, pentaksiran dan latihan perguruan serta pelaksanaan program BI
 • Transformasi pendidikan BI di Malaysia berdasarkan piawaian antarabangsa Common European Framework of Reference (CEFR)
 • 70% murid mencapai tahap minimum kredit dalam Cambridge 1119 di peringkat SPM (KIV)

Keberhasilan

 • Menjelang tahun 2025, murid akan berupaya menguasai kemahiran Bahasa Inggeris mengikut tahap aspirasi berikut:
  • Prasekolah: Menuju ke A1
  • Sekolah Rendah Tahap 1: A1
  • Sekolah Rendah Tahap 2: A2
  • Menengah Rendah: B1
  • Menengah Atas: B1/B2
  • Pasca Menengah: B2
  • Universiti: B2/C1*
 • Menjelang tahun 2025, setiap guru BI akan berupaya menguasai kemahiran Bahasa Inggeris mengikut tahap aspirasi berikut:
  • Guru BI: C1
  • Teacher Educator: C2

Pengurus Program: Pn. Audrey Lim Bee Yoke
Bahagian: English Language Teaching Center

X

Pelaksanaan Program Transformasi Daerah

Visi

 • Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) berupaya menjalankan peranan secara cekap dan
  berkesan untuk meningkatkan kualiti pendidikan di setiap sekolah.

Rasional & Hasrat

 • PPD adalah organisasi yang paling hampir dengan sekolah dan lebih mengetahui kekuatan dan kelemahan sekolah-sekolah dalam daerah untuk menyokong peningkatan prestasi sekolah.
 • Meningkatkan pencapaian sekolah melalui negeri dan daerah dengan memperkasakan kepimpinan tempatan, menetapkan sistem bagi mencapai matlamat yang sama, memberi sokongan kepada organisasi yang paling memerlukan, dan memantau, menyelesaikan masalah serta mengambil tindakan.

Keberhasilan

 • Jurang pencapaian akademik antara bandar dengan luar bandar merapat sebanyak 50%,
 • Jurang pencapaian akademik sosioekonomi dan jurang pencapaian jantina dirapatkan sebanyak 25%.
 • Semua PPD mencapai penarafan 4 bintang.

Pengurus Program: En. Mohd Fuzi bin Mohd Nor
Bahagian: Bahagian Pengurusan Sekolah Harian

X

Transformasi Pendidikan Orang Asli Dan Peribumi

Visi

 • Kesamarataan akses pendidikan murid Orang Asli dan peribumi seiring dengan arus perdana.

Rasional & Hasrat

 • Menyediakan peluang pendidikan yang relevan dengan keperluan murid Orang Asli dan peribumi selari dengan pendidikan arus perdana.
 • Meningkatkan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti murid Orang Asli dan peribumi yang relevan dengan keperluan semasa.

Keberhasilan

 • Peningkatan kehadiran murid Orang Asli.
 • Peningkatan transisi murid Orang Asli dari tahun enam ke tingkatan satu.
 • Peningkatan kehadiran murid peribumi (Sabah dan Sarawak)

Pengurus Program: En. Cyril Christopher Singham
Bahagian: Bahagian Pengurusan Sekolah Harian

X

Peningkatan Akses dan Kualiti Pendidikan bagi Murid Berkeperluan Khas (MBK)

Visi

 • Murid Berkeperluan Khas berpeluang mencapai potensi individu secara optimum

Rasional & Hasrat

 • Meningkatkan akses kepada pendidikan murid berkeperluan khas (MBK) daripada peringkat prasekolah sehingga pendidikan lepas menengah.
 • Meningkatkan potensi MBK ke tahap optimum supaya mereka mampu berdikari, dan memanfaatkan keupayaan dan kebolehan ke arah kehidupan bermakna untuk kesejahteraan diri, keluarga, komuniti dan negara.
 • Meningkatkan kefahaman dan kesedaran warga sekolah dan masyarakat tentang MBK dan Pendidikan Khas.

Keberhasilan

 • MBK berupaya menjadi modal insan yang mampu berdikari ke arah kehidupan bermakna untuk kesejahteraan diri, keluarga, komuniti dan negara.

Pengurus Program: Pn. Solehah binti Misron
Bahagian: Bahagian Pendidikan Khas

X

Pengukuhan Perpaduan di Sekolah

Visi

 • Murid, guru dan pemimpin sekolah mengamalkan nilai-nilai yang berteraskan perpaduan.

Rasional & Hasrat

 • Warga sekolah dapat menerima, menghormati dan menghargai kepelbagaian dari segi agama, bangsa, budaya dan bahasa di dalam dan di luar bilik darjah.
 • Ruang dan peluang kepada murid, guru dan pemimpin sekolah dari pelbagai agama, bangsa, budaya dan bahasa berinteraksi untuk menerima, menghormati dan menghargai kepelbagaian serta menyemai semangat cintakan negara.
 • Indeks perpaduan dalam kalangan murid dan guru sebagai indikator untuk menyediakan strategi berkaitan perpaduan yang bersesuaian.

Keberhasilan

 • Murid dan guru daripada sosioekonomi, agama, etnik dan lokasi yang berbeza dapat bersatu, memahami, menerima dan menghargai kepelbagaian dari segi agama, bangsa, budaya dan bahasa untuk mewujudkan identiti nasional selari dengan Perlembagaan Negara, Rukunegara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Pengurus Program: Pn. Roslina Mohd. Roslin
Bahagian: Bahagian Kokurikulum & Kesenian

X

Pembangunan Nilai dan Sahsiah

Visi

 • Murid yang mempunyai nilai dan sahsiah tinggi serta berperibadi mulia

Rasional & Hasrat

 • Menangani Isu gejala sosial yang meningkat
 • Melahirkan warganegara yang mempunyai kualiti dalam semua aspek kehidupan baik dari segi pendidikan, tingkah laku (moral), pekerjaan, cara berfikir dan bertindak, kesedaran sivik yang tinggi serta sedar peranan mereka kepada agama, masyarakat dan negara.
 • Memberikan nilai tambah yang boleh meningkatkan ciri kebolehpasaran murid di peringkat global.

Keberhasilan

 • Murid yang seimbang dari segi aspek JERI dan berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan
 • Masalah disiplin di sekolah berkurangan

Pengurus Program: Hj Mohd Rashid Bin Mean
Bahagian: Bahagian Kokurikulum & Kesenian

X

Penyediaan Infrastruktur Asas Di Semua Sekolah

Visi

 • Semua sekolah mempunyai infrastruktur yang berada dalam keadaan kondusif

Rasional & Hasrat

 • Semua sekolah mempunyai kemudahan infrastruktur asas untuk penyampaian kurikulum dan pedagogi yang lebih berkesan.
 • Semua murid mendapat akses kepada pendidikan yang berkualiti melalui suasana pembelajaran yang kondusif tanpa mengira lokasi, saiz atau jenis sekolah.

Keberhasilan

 • Pembangunan Pendidikan yang memenuhi keperluan masyarakat setempat dan selari dengan dasar Pendidikan.
 • Infrastruktur yang kondusif bagi semua sekolah berdasarkan Garis Panduan Infrastruktur Standard.

Pengurus Program: Pn. Zahnan Wahieyah Binti Mohammad Yusoff
Bahagian: Bahagian Pembangunan Pelajaran

X

Peningkatan Perkongsian Data Pendidikan KPM dan Pemantapan Penggunaan Dashboard

Visi

 • Pengurusan Data Pendidikan Bersepadu KPM yang efisien dan berintegriti

Rasional & Hasrat

 • Mewujudkan Perkongsian (Kolaboratif) Data yang cekap antara Agensi Kerajaan melalui Repositori Data Pendidikan KPM
 • Meningkatkan kecekapan pengurusan sumber pendidikan
 • Meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan kepada semua peringkat Kementerian dan pelanggan
 • Memperkasakan kemahiran analitik data di Bahagian, JPN & PPD dalam membuat keputusan bermaklumat dengan cepat dan tepat

Keberhasilan

 • Satu platform analitik data pendidikan KPM yang berintegriti untuk membuat keputusan bermaklumat dengan cepat dan tepat

Pengurus Program: Dr. Haji Zabani bin Darus
Bahagian: Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan

X

Pelaksanaan Inisiatif Transformasi ICT KPM

Visi

 • Ekosistem ict yang mantap bagi meningkatkan kecekapan sistem penyampaian perkhidmatan KPM

Rasional & Hasrat

 • Merealisasikan Agenda Kerajaan Digital RMK-11, Pelan Strategik ICT Sektor Awam, Visi KPM dan PPPM.
 • Memantapkan sistem penyampaian perkhidmatan pendidikan melalui:
  • Penggunaan teknologi terkini yang sesuai dan berkeupayaan tinggi;
  • Pengukuhan infrastruktur ICT dan sistem aplikasi yang boleh diakses tanpa sempadan; dan
  • Penyediaan platform bagi tujuan perkongsian maklumat yang merentasi agensi.

Keberhasilan

 • Pelan Transformasi ICT yang terancang, relevan, dan mengoptimumkan penggunaan sumber
 • Ekosistem ICT yang mantap, selamat, bersepadu dan berintegriti.

Pengurus Program: Pn. Rubaizah binti Yatim
Bahagian: Bahagian Pengurusan Maklumat

X

Pengoptimaan Perbelanjaan Berasaskan Keberhasilan Program

Visi

 • Perbelanjaan Kementerian Yang Efisien Berasaskan Outcome Based Budgeting (OBB)

Rasional & Hasrat

 • Menilai semula kategori kos disebabkan oleh kekangan peruntukan Bukan Emolumen bagi tahun 2018.
 • Memastikan sumber dibelanjakan secara cekap berasaskan OBB dan mempunyai impak yang signifikan, berpulangan positif dan boleh diukur mengikut PPPM 2013-2025.
 • Menjajarkan penjimatan kepada program-program yang boleh meningkatkan keberhasilan murid.
 • Menetapkan kaedah pengukuran Keberhasilan Program bagi pengiraan Pulangan Pelaburan Sosial

Keberhasilan

 • Sumber kewangan Kementerian digunakan secara optimum

Pengurus Program: En. Ahmad Yudi Bin Ismail
Bahagian: Bahagian Kewangan

X

Pelaksanaan Struktur Baharu KPM

Visi

 • Struktur KPM yang mapan untuk memastikan penyampaian perkhidmatan yang berkesan

Rasional & Hasrat

 • Kementerian distruktur semula dan tiada pertindihan fungsi di setiap peringkat (Bahagian, JPN dan PPD)
 • Penempatan jawatan kepimpinan berdasarkan person-job fit
 • Memahami keupayaan pemimpin kementerian, mengenalpasti jurang kompetensi bagi pembangunan dan menetapkan tahap kompetensi
 • Mengenalpasti bakat kepimpinan Kementerian dan kemampuan penggantian pemimpin (Profil Pemimpin / Kepimpinan Kementerian)

Keberhasilan

 • Kementerian distruktur semula kepada struktur yang optimum serta fungsi dijajar semula antara Bahagian, JPN, dan PPD ke arah penyampaian perkhidmatan berkualiti.
 • Kementerian, JPN, dan PPD diterajui oleh individu yang berpengetahuan dan berdaya kepimpinan cemerlang serta mampu mentransformasi Bahagian dan Jabatan di bawah kendalian masing-masing

Pengurus Program: En. Qalam Zainuddin bin Sani
Bahagian: Bahagian Pengurusan Sumber Manusia